Lista zabranjenih supstanci u kozmetici…

Ubuduće ista kao u EU. Novi Pravilnik o kozmetičkim proizvodima je stupio na snagu 5. septembra 2019.

Prvi put u Srbiji kozmetički proizvodi su predmet posebnog propisa. U aprilu 2019. na snagu je stupio Zakon o predmetima opšte upotrebe, tako da je donošenjem Pravilnika o kozmetičkim proizvodima oblast kozmetičkih proizvoda potpuno harmonizovana sa propisima Evropske unije. Pravilnik postavlja tehničke zahteve i omogućava potpunu implementaciju Zakona o predmetima opšte upotrebe u delu koji se odnosi na kozmetičke proizvode.

Pravilnik o kozmetičkim proizvodima prenosi u lokalne propise zahteve za kozmetičke proizvode koji postoje u evropskoj kozmetičkoj uredbi kao što su sadržaj dosijea sa informacijama o proizvodu, spisak zabranjenih i ograničenih supstanci, deklarisanje itd. ali reguliše i kozmetičke tvrdnje i efikasnost proizvoda za zaštitu od sunca. Na primer, kada je reč o tvrdnjama, ukoliko se za proizvod navodi da umanjuje bore ili da hidrira kožu, u dokumentaciji o proizvodu mora postojati dokaz navedenog efekta.

Usklađivanjem načina deklarisanja kozmetičkih proizvoda sa zahtevima evropske uredbe uvedena je mogućnost da se na kozmetičkim proizvodima, sa rokom trajanja dužim od 30 meseci ne navodi datum minimalne trajnosti (rok upotrebe). Pravilnik definiše simbole koji se već koriste u Evropskoj uniji kao što je, na primer, period nakon otvaranja koji je označen simbolom otvorene teglice, sa navedenim brojem meseci i/ili godina i koji označava vremenski period tokom kojeg se proizvod, nakon prvog otvaranja, može koristiti bez štetnih posledica po zdravlje potrošača.

Dodatno, usklađene su liste zabranjenih i ograničenih supstanci i korigovan pristup prisustvu nečistoća i supstanci u tragovima. Tačnije, zahtevi u pogledu sastava i karakteristika kozmetičkih proizvoda izjednačeni su sa zahtevima koji postoje u propisima Evropske unije. To ne znači da stroga kontrola nije postojala i ranije, već da su ovim propisom u potpunosti izjednačene liste tih supstanci i/ili njihovih koncentracija sa propisima Evropske unije. Ovo se, na primer, odnosi na supstance kao što su konzervansi, UV filteri, boje isl. kod kojih su ranije postojale određene razlike u dozvoljenim koncentracijama (na obe strane), što više nije slučaj.

Uvedeni su precizni zahtevi o sadržaju dosijea sa informacijama o proizvodu, odnosno, u prelaznom periodu, sadržaj dokumentacije sa informacijama o proizvodu. Takođe, propisan je sadržaj Izveštaja o bezbednosti kozmetičkog proizvoda. Transponovana je evropska uredba koja se odnosi na kozmetičke tvrdnje, kao i zahtevi koji se odnose na efikasnost proizvoda za zaštitu od sunca, čime je dodatno uređena oblast informisanja potrošača o efektima kozmetičkog proizvoda.

Dopunjavanjem Zakona o predmetima opšte upotrebe Pravilnikom o kozmetičkim proizvodima, regulatorni zahtevi za kozmetičke proizvode su postali kompletni, precizni i jasni i konačno usklađeni sa propisima Evropske unije. Ovo je, svakako, veoma pozitivan pomak za kozmetičku industriju, ali i korak dalje u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Objavljeno na novaekonomija.rs

Back